Loading...
We use cookies to make the website work as you would expect.
We also use cookies to track analytics, show display ads, and improve our product.
Please click accept below to accept our privacy policy.
Home / Lyrics / TINI / Veo Veo
Learn Spanish with lessons based on similar songs!
These English lyric translations are not yet verified.
Loading...
Loading...
Mưa vừa ghé qua rằng
Ma vừa ghé qua rằng
Mưa vừa ôm em đấy
M'vừa m em'y
Gió phiêu du tìm tóc em
Gió phi'u du t'm toc em
Và tìm bờ môi phai
See bờ m'i phai
Loading...
Ghen với gió, giận cơn mưa
Ghen với gió, giận c'n m'a
Mong cho trời đứng lại
Mong cho trời đứng l'i
Giật nụ hôn từ gió khát
Giật nụ ha từ gió khát
Làm trời cao để ôm mưa
Lam trời cao để m'am m'a
Loading...
Loading...
Đi kiếm nắng, tận mây xa
I'm nắng, tận more xa
Mong cho lòng ấm lại
Mong cho l'ng'm l'i
Để còn nghe mùi gió mới
Để 9 mới
Để còn say tình chênh vênh
Để say t'nh ch'nh v'nh
Loading...
Hát vu vơ về mây, về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình
Hát vu v về more, về m'a, t'nh em giờ'y giữ ri'ng m'nh
Múa vi vu ngàn câu, ngàn ca vì nhớ ban mai
Múa vi vu ng'n c'u, ng'n ca v nhớ ban mai
Tính sao đây tình em, dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu
Tính sao 'y t'nh em, d'ng s'ng giờ nh' m'a xu'n úa phai m'u
Vẫn như ta đành thương, đành vương, đành nhớ thế thôi
Vẫn nh'ta'nh th'ng, 'nh v'ng, 'nh' nhớ th'i
Loading...
Loading...
Ghen với gió, giận cơn mưa
Ghen với gió, giận c'n m'a
Mong cho trời đứng lại
Mong cho trời đứng l'i
Giật nụ hôn từ gió khát
Giật nụ ha từ gió khát
Làm trời cao để ôm mưa
Lam trời cao để m'am m'a
Loading...
Đi kiếm nắng, tận mây xa
I'm nắng, tận more xa
Mong cho lòng ấm lại
Mong cho l'ng'm l'i
Để còn nghe mùi gió mới
Để 9 mới
Để còn say tình chênh vênh
Để say t'nh ch'nh v'nh
Loading...
Loading...
Thương!
Théng!
Hát vu vơ về mây, về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình
Hát vu v về more, về m'a, t'nh em giờ'y giữ ri'ng m'nh
Múa vi vu ngàn câu, ngàn ca vì nhớ ban mai
Múa vi vu ng'n c'u, ng'n ca v nhớ ban mai
Tính sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu
Tính sao 'y t'nh em d'ng s'ng giờ nh' m'a xu'n úa phai m'u
Loading...
Vẫn như ta đành thương, đành vương, đành nhớ thế thôi
Vẫn nh'ta'nh th'ng, 'nh v'ng, 'nh' nhớ th'i
Ghen với gió, giận cơn mưa
Ghen với gió, giận c'n m'a
Mong cho trời đứng lại
Mong cho trời đứng l'i
Giật nụ hôn từ gió khát
Giật nụ ha từ gió khát
Loading...
Loading...
Làm trời cao để ôm mưa
Lam trời cao để m'am m'a
Đi kiếm nắng, tận mây xa
I'm nắng, tận more xa
Mong cho lòng ấm lại
Mong cho l'ng'm l'i
Để còn nghe mùi gió mới
Để 9 mới
Loading...
Để còn say tình chênh vênh
Để say t'nh ch'nh v'nh
Thương!
Théng!
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
Learn Spanish with lessons based on similar songs!
Apple and App Store are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
MORE TINI
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...